• Application Starts From MECEE UG APPLICATION & FORM SCHEDULE 2021 : Yet To Announce

  • Application Starts From MECEE PG APPLICATION & FORM SCHEDULE 2021 : Yet To Announce

Book Now INDIA NEPAL

फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

( * ) भएको सबै Fields अनिबार्य रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ।
Register
  • फाराम भर्नु भन्दा पहिले Account Create गर्नुपर्ने हुन्छ।
  • Account Create गर्नका लागि देब्रे पट्टीको फाराम भरी REGISTER Button मा Click गर्नुहोस्।
  • Register गर्दा आफ्नो प्रयोगमा भएको Mobile Number र Email हाल्नुहोस्। तपाईको Mobile Number नै Username हुनेछ।
  • One Time Password (OTP) सोहि Mobile Number र Email मा आउनेछ।

Basic Information

Login गरिसकेपछि BASIC PROFILE page खुल्नेछ, जसमा हजुरहरुले आफ्नो Basic Information जस्तै : PASSPORT SIZE PHOTO (.jpg, .jpeg, .png file only), FULL NAME, GRANDFATHER’S NAME, FATHER’S NAME, MOTHER’S NAME, DATE OF BIRTH (DOB), SECONDARY PHONE NUMBER, SECONDARY EMAIL, PERMANENT ADDRESS, TEMPORARY ADDRESS, etc. भर्नु पर्ने हुन्छ। भरेको सबै Information हरुलाई राम्ररी Check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।


Guardian’s Information

Basic Information भरिसकेपछि हजुरहरु GUARDIAN Page मा पुग्नुहुनेछ, आफ्नो Guardian को Information जस्तै: NAME, ADDRESS, EMAIL, PHONE NUMBER, etc. भर्नुहोस। भरेको सबै Information हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।


Citizenship Details

Basic Information भरिसकेपछि हजुरहरु CITIZENSHIP Page मा पुग्नुहुनेछ, आफ्नो Citizenship Card को Details भर्नुहोस। भरेको सबै Details हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।


Passport Details

Citizenship Detail भरिसकेपछि हजुरहरु PASSPORT Page मा पुग्नुहुनेछ, आफ्नो Passport को Details भर्नुहोस। भरेको सबै Details हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।


Education -> SLC/SEE Detail

Passport Detail भरिसकेपछि हजुरहरु EDUCATION को SLC/SEE Page मा पुग्नुहुनेछ, आफ्नो SLC/SEE को Details जस्तै: INSTITUTE COUNTRY, INSTITUTE NAME, REGISTRATION NUMBER, PERCENTAGE OR GPA, PASSOUT YEAR, INSTITUTE ADDRESS, MARKS OBTAINED, etc. भर्नुहोस। भरेको सबै Details हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।


Education -> +2/I.Sc Details

SLC/SEE Detail भरिसकेपछि हजुरहरु EDUCATION को +2/I.SC Page मा पुग्नुहुनेछ, आफ्नो +2/I.SC को Details जस्तै: INSTITUTE COUNTRY, BOARD/UNIVERSITY, INSTITUTE NAME, REGISTRATION NUMBER, INSTITUTE ADDRESS, TOTAL SCORE, PERCENTAGE OR GPA, PASSOUT YEAR, MARKS OBTAINED, etc. भर्नुहोस। भरेको सबै Details हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE AND PROCEED Button मा Click गर्नुहोस।
+2/I.Ss Detail भरिसकेपछि हजुरहरु APPLY FOR ELIGIBILITY Page मा पुग्नुहुनेछ, आफुले Apply गर्न लाएको Eligibility Type लाई Click गर्नुहोस।


Apply for Eligibility

Apply For Eligibility गरिसकेपछि हजुरहरु ELIGIBILITY को CREATE Page मा पुग्नुहुनेछ, त्यहाँ आफुले Apply गर्न खोजेको Apply for UG Eligibility / Apply for DM/MCh Eligibility / Apply for Fellowship / Apply for High Level Training छनौट गर्नुहोस् र DEGREE/COURSE, INSTITUTION DETAIL, BANK VOUCHER, etc. Details भर्नुहोस। भरेको सबै Details हरुलाई राम्ररी check गरेर SAVE Button मा Click गर्नुहोस।